Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Onder “Timeless Art” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan vennootschap onder firma Timeless Art, kantoorhoudende te (5807EM) Oostrum aan Rosmolenweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65103858.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via de webshop van de Timeless Art een bestelling plaatst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop van de Timeless Art.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Timeless Art behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand, op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden, naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en de Timeless Art een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.

3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adresgegevens en telefoonnummer worden in behandeling genomen.

3.3 Gereserveerde items worden maximaal 10 dagen vastgehouden. Na deze 10 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.